Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår sekretesspolicy för mer information.
HEMOm ossArtiklarFör mäklare

Allmänna Villkor

Villkor och regler efter du fyllt i vårt kontaktförmulär

Allmänna villkor 

Villkor och regler för bostadssäljare
Nedan följer användarvillkoren för privatpersoner och juridiska personer som vill sälja en bostad eller fastighet och inför det vill jämföra fastighetsmäklare eller olika banker och deras erbjudanden genom Säljabostadens tjänst. Användandet av tjänsten, det vill säga att skapa en förfrågan, medför acceptans av Användarvillkoren nedan. Tjänsten är gratis för privatpersoner och juridiska personer att använda!

Användarvillkor för bostadssäljare

1. Så fungerar tjänsten
1.1 Saljabostaden.nu och nedan ”Säljabostaden” driver webbsajten www.saljabostaden.nu, som är en tjänst där Bostadssäljare kan hitta och jämföra fastighetsmäklare och deras erbjudanden (nedan ”Tjänsten”). 1.2 Tjänsten riktar sig till privatpersoner och juridiska personer (nedan ”Bostadssäljaren”) som inför en stundande försäljning av bostadsrätt, villa/småhus, tomt, radhus eller fritidshus (nedan ”Objekt”) vill jämföra olika fastighetsmäklare, banker samt städbolag och deras respektive erbjudanden. 1.3 Bostadssäljaren använder Tjänsten genom att på www.saljabostaden.nu, eller hos Säljabostadens samarbetspartners, lämna sina kontaktuppgifter samt uppgifter om Objektet som ska säljas. 1.4 Säljabostaden kontrollerar efter bästa förmåga att de mottagna uppgifterna är korrekta samt att förfrågan är seriös och i syfte att få till stånd en försäljning. 1.5 Uppgifterna från Bostadssäljaren skickas sedan ut till anslutna fastighetsmäklare, banker och städbolag som bevakar den relevanta typen av Objekt. 1.6 Det är maximalt tre (3) fastighetsmäklare, tre (3) banker och tre (3) städbolag som får kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren och därefter själva kontaktar Bostadssäljaren. 1.7 Bostadssäljaren kan på Tjänsten lämna omdömen om fastighetsmäklare, banker och städbolag. För sådana omdömen gäller dessa Användarvillkor.

2. Säljabostadens rättigheter & åtaganden
2.1 Säljabostaden äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning inom en snar framtid. Inom en snar framtid räknas 1 år. 2.2 Säljabostaden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning inom en snar framtid. 2.3 Säljabostaden äger rätt att neka Bostadssäljaren att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare. 2.4 Säljabostaden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare. 2.5 Säljabostaden äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort förfrågningar som bedöms vara fiktiva eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt. 2.6 Säljabostaden förbehåller sig rätten att avgöra om en förfrågan bedöms vara fiktiv eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

3. Bostadssäljarens rättigheter & åtaganden
3.1 För Bostadssäljaren är det kostnadsfritt att använda Tjänsten. 3.2 Bostadssäljaren förbinder sig inte till att anlita någon av fastighetsmäklarna, bankerna eller städbolagen som Bostadssäljaren kommer i kontakt med genom Tjänsten. 3.3 Bostadssäljaren samtycker att Säljabostaden och fastighetsmäklare, banker och städbolag kontaktar Bostadssäljaren via telefon eller e-post, sms eller fysiska brev i brevlådan angående Tjänsten. 3.4 Bostadssäljaren ansvarar för att kontrollera att den fastighetsmäklare som anlitas av Bostadssäljaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen vid tidpunkten för förmedlingen. 3.5 Säljabostaden förmedlar endast kontakt mellan fastighetsmäklare, banker och städbolag och Bostadssäljare samt 3’e part som Bostadssäljare har kryssat i att de vill ha kontakt ifrån. Säljabostaden tar inget ansvar för vilka tjänster som erbjuds av respektive och är inte part i något förmedlingsavtal eller annat avtal mellan Bostadssäljaren och eventuell anlitad fastighetsmäklare, bank eller städbolag. Bostadssäljaren har ingen rätt till ersättning från Säljabostaden för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten eller Säljabostadens agerande i övrigt. 3.6 Om information som Bostadssäljaren laddar upp på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för Säljabostaden är Bostadssäljaren skyldig att hålla Säljabostaden skadeslös eller ersätta Säljabostaden för den skada som uppkommit. 3.7 Bostadssäljaren accepterar Användarvillkoren för Bostadssäljare i sin helhet genom användande av Tjänsten.

4. Ansvarsfriskrivning
4.1 Säljabostaden har ingen del i eventuella avtal eller andra juridiska eller ekonomiska mellanhavanden mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare, banker eller städbolag. 4.2 Säljabostaden har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklare, banker eller städbolag. Bostadssäljaren kan således inte kräva Säljabostaden på ansvar för eventuella brister i fastighetsmäklarens tjänster eller vid tvist mellan Bostadssäljaren och fastighetsmäklaren, banken eller städbolaget i övrigt. 4.3 Säljabostaden lämnar inga garantier avseende antalet fastighetsmäklare, banker eller städbolag som väljer att kontakta Bostadssäljaren genom Tjänsten. Det är dock maximalt tre (3) fastighetsmäklare, tre (3) banker, tre (3) städbolag som kan få kontaktuppgifterna till Bostadssäljaren. 4.4 Säljabostaden friskriver sig från all eventuell skada, inklusive förlust i näringsverksamhet, som kan uppstå genom Bostadssäljarens användande av Tjänsten.

5. Personuppgifter
5.1 Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner Bostadssäljaren att Säljabostaden använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som gäller enligt dessa allmänna villkor. Bostadssäljaren godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik. 5.2 Bostadssäljaren kan närsomhelst återkalla sitt lämnade samtycke, i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

6. Immateriella rättigheter
6.1 Säljabostaden äger rätt att använda texter, bilder och annat material som vi laddar upp på Tjänsten.

7. Missbruk
7.1 Om Bostadssäljaren använder Tjänsten i strid med dessa villkor förbehåller sig Säljabostaden att, utan att ange skäl, utesluta Bostadssäljaren från användande av Tjänsten.
7.2 Säljabostaden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens agerande är i strid med dessa villkor.
7.3 Om Bostadssäljaren utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra Säljabostaden anseende eller vilseleda anslutna fastighetsmäklare, banker, städbolag eller Säljabostaden genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar med oriktig information eller göra förfrågningar utan intresse att anlita en fastighetsmäklare har Säljabostaden rätt att, förutom att utesluta Bostadssäljaren, erhålla från bostadssäljaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) vid tiden för skadans uppkomst eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

8. Ändringar av villkor
8.1 Användarvillkoren för Bostadssäljare uppdateras av Säljabostaden från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. De användarvillkor som tillämpades vid tidpunkten för användandet av Tjänsten är de som gäller för respektive förfrågan.

9. Tillämplig lag och tvist
9.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.9.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal med Säljabostaden ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.